Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πειραματικής Εφαρμογής του VIUSID agro σε Καλλιέργεια Νεκταρινιών

Παρουσίαση αποτελεσμάτων πειραματικής εφαρμογής του VIUSID agro για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του παγετού σε καλλιέργεια νεκταρινιών στην Ημαθία.